elektrikár

Inštalácia a pripojenie zariadenia na zvyškový prúd: Zabezpečíme vlastnú bezpečnosť

Bez elektrických spotrebičov pre domácnosť je moderný komfort našich domovov nepredstaviteľný, ale môžu sa tiež stať zdrojom nebezpečenstva pre bývanie v prípade požiaru a pre naše zdravie a dokonca aj život v prípade úrazu elektrickým prúdom. Nestranná štatistika naznačuje, že príčinou každého tretieho požiaru je požiar v elektrickom vedení, ku ktorému môže dôjsť v dôsledku jeho preťaženia, výskytu iskry počas skratu, ako aj poškodenia izolácie alebo nekvalitného elektrického zapojenia. Na zvýšenie bezpečnosti bytových priestorov a osôb pred zásahom elektrickým prúdom a požiarmi sa už nejaký čas používajú ochranné zariadenia ouzo: ich schéma pripojenia môže pokrývať celý byt alebo obsluhovať iba jednu linku. Ak je pripojenie úzko uskutočnené podľa prvej možnosti, potom v prípade nehody v ktoromkoľvek bode zapojenia je celý dom odpojený od napájania a pri druhej možnosti je napájanie vypnuté iba pre zlyhané zariadenie..

obsah

 • Účel inštalácie a úlohy
 • Typy prúdových chráničov
 • Princíp činnosti, funkcie
 • Schéma pripojenia zariadenia
 • Chyby pri pripájaní RCD
 • Pravidlá pre bezpečnú prevádzku elektrikárov

 

Účel inštalácie a úlohy zvyškového prúdu

Predtým, ako sa vezmú do úvahy typy úzkych – princíp činnosti a vlastnosti použitia, malo by byť zrejmé, že zariadenie na zvyškový prúd je iba doplnkovým zariadením, ale nie všeliekom na núdzové situácie, ktoré nesúvisia s únikom prúdu..

Inštalácia ouzo významne zvyšuje úroveň bezpečnosti elektrických spotrebičov, ale nevylučuje úplne možnosť požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, ak dôjde ku skratu medzi neutrálnym a fázami, na ktoré nereaguje..

Zariadenie nebude fungovať, aj keď je osoba pod napätím, pričom sa súčasne dotkne prstom fázového a nulového vodiča. Medzi prúdom cez drôty pod záťažou a cez ľudské telo nie sú žiadne rozdiely, a preto nie je možné vytvoriť zariadenia na ochranu proti takýmto dotykom. V takom prípade zostávajú účinné tradičné ochranné opatrenia: vypnite prístroj pred servisom, nevodivé kryty, izoláciu.

Hlavnou úlohou zariadenia na zvyškový prúd RCD

Prúdový chránič Uzo je prídavné ochranné zariadenie, ktoré nenahrádza poistky pre nadprúdovú ochranu.

Dôležité mať na pamäti!

Prúdový chránič Uzo je prídavné ochranné zariadenie, ktoré nenahrádza poistky na ochranu pred nadmerným prúdom. Uzo reaguje iba na poruchy, ktoré nesúvisia s únikom prúdu, napríklad počas skratu. Inštalácia ouzo by sa preto mala vykonávať iba spolu s poistkami – ističmi.

Typy prúdových chráničov

Aby sa predišlo núdzovým situáciám v elektrických spotrebičoch, požiaroch a úrazu elektrickým prúdom, sú v obvodoch budov budov inštalované špeciálne ochranné zariadenia na akýkoľvek účel, ktoré možno podmienečne rozdeliť na tieto typy:

Typy prúdových chráničov

RCD – prúdové chrániče

 • AB – ističe;
 • RCD – prúdové chrániče;
 • DAV – ističe diferenciálneho obvodu;
 • UZO-D – ističe zvyškového prúdu so zabudovanou ochranou proti skratovým prúdom alebo nadmerným prúdom.

Kombinované ochranné zariadenia UZO-D alebo difavomaty sú vybavené indikáciou, ktorá rýchlo určuje príčinu činnosti zariadenia – nadprúdy alebo diferenciálne prúdy. UZO aj UZO-D vykonávajú rovnaké ochranné funkcie, ktoré sú uvedené nižšie, ale UZO-D je modernejšie a pokročilejšie zariadenie:

 1. Obe zariadenia zvyšujú bezpečnosť elektrických spotrebičov a elektrického náradia.
 2. Obidve zariadenia rovnako bránia požiarom v dôsledku vznietenia izolácie vodivých prvkov elektrických spotrebičov od zvyškového diferenciálneho prúdu k zemi.
 3. UZO-D zariadenie, na rozdiel od UZO, odpojí samostatnú časť napájacej siete v prípade preťaženia (TK – prúdová ochrana) alebo skratu, tj nadprúdy (MTZ – maximálna prúdová ochrana).
Typy prúdových chráničov

UZO-D – ističe zvyškového prúdu so zabudovanou ochranou proti skratovým prúdom alebo nadmerným prúdom

Pravidlá elektrických inštalačných zariadení tiež upravujú vlastnosti ističov, ktoré sa majú nainštalovať do jednofázových prúdových sietí pre domácnosť s napätím 220 voltov, menovite nesmie byť medzný prúd vyšší ako 30 mA a doba odozvy by nemala prekročiť 40 ms (milisekundy) – tieto hodnoty sú uvedené na štítku zariadenia. Niektorí výrobcovia tiež vyrábajú citlivejšie ouzo s medznými prúdmi 10 – 30 mA na použitie v miestnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom v prípade núdze a požiaru. Súčasne existujú zariadenia UZO s medznými prúdmi 100 až 300 mA alebo viac, určené na použitie vo veľkých oblastiach, napríklad vo výrobných miestnostiach a počítačových centrách. RCD s nízkou citlivosťou plnia iba úlohu požiarnej ochrany, nie sú však schopní účinne chrániť osobu pred zásahom elektrickým prúdom. Nízka prahová hodnota pre citlivosť zariadení RCD by v tomto prípade mohla viesť k častým falošným výpadkom napájania.

Pri inštalácii výkonových vypínačov v obytných priestoroch je potrebné dodržiavať nasledujúce označenia citlivosti zariadení:

 • 10 mA – RCD určený pre veľmi vlhké a vlhké miestnosti (vane, sauny, bazény, sprchy a kúpeľne).
 • 30 mA – RCD pre obytné, technické a iné miestnosti s normálnou vlhkosťou.

Dôležité mať na pamäti!

Na skupinové obvody, aby sa predišlo falošným pozitívom, je nainštalovaný RCD 30 mA. Pre jednotlivých spotrebiteľov, práčku alebo sporák by sa mala nainštalovať RCD 10 mA. Pre spotrebiče inštalované v miestnostiach s veľmi vysokou vlhkosťou vzduchu je povinná inštalácia samostatného ouzo s medzným prúdom 10 mA!

Každý RCD je určený na pripojenie určitej záťaže k sieti a maximálna intenzita prúdu je uvedená na štítku zariadenia. Pri pripájaní ističa zvyškového prúdu v rovnakom čase ako poistka je potrebné zvoliť ouzo s vyššou prúdovou intenzitou ako pri automatickej poistke..

Princíp činnosti, funkcie

Automatické ističe AB alebo poistky zisťujú výskyt nadmerných prúdov v sieti, ktoré vedú k prehriatiu vodiča alebo k skratu. Ak dôjde k preťaženiu v sieti, AV ho odpojí od napájania, čím ho chráni pred požiarom a poruchou elektrických zariadení..

Prúdové chrániče RCD zaznamenávajú poruchy izolácie elektroinštalácie alebo elektrického zariadenia, porovnávajúc parametre elektrického prúdu na vstupe do siete a na výstupe z nej. V prípade, že sa tieto parametre nezhodujú, sieť je odpojená od napájania a funkcia ochrany osoby pred úrazom elektrickým prúdom sa vykonáva v prípade možného kontaktu s neizolovanou časťou varovania zapojenia a zapaľovania..

V súlade s pravidlami sa RCD vyberajú podľa citlivosti (10-30 mA) a menovitého prúdu, ktorý sa určuje v závislosti od celkového výkonu všetkých elektrických spotrebičov. Pretože menovitý prúd je oveľa nižší ako zodpovedajúci indikátor ističa AB, RCD nemôže.

Schéma pripojenia zariadenia

Existuje len jedna možnosť, ako pripojiť ouzo, pokiaľ ide o spoľahlivé stacionárne zariadenie: ihneď po merači, pretože by malo chrániť všetky káble v dome. Pri inštalácii RCD v napájacom obvode domu sa musia dodržiavať tieto pravidlá:

 1. neutrálny vodič musí byť pripojený k zodpovedajúcej svorke RCD označenej symbolom N a výstupné vodiče sú zapojené podľa označenia na puzdre RCD;
 2. RCD sú zapojené do série za ističom vstupného obvodu, ktorého menovitý prúd je menší ako zodpovedajúci prúd ochranného vypínacieho zariadenia;
 3. s dvojvodičovým napájacím obvodom, v ktorom nie je uzemňovací vodič, je použitie RCD nevyhnutné, pretože konštrukcia zariadenia, ktoré nevyžaduje uzemnenie, významne zvýši úroveň elektrickej bezpečnosti celého domu.

Správne pripojené zariadenie na zvyškový prúd – schéma:

Schéma zapojenia zariadenia na zvyškový prúd

Schéma prepojenia RCD s niekoľkými nezávislými linkami

Tip: Napájacie vodiče k zariadeniam sú obvykle pripojené zhora, toto pravidlo však nie je spôsobené technickými dôvodmi. Na zvýšenie úrovne bezpečnosti je žiaduce, prinajmenšom na rozvádzači, a pokiaľ možno v rámci zariadenia ako celku, dodávať do zariadení energiu rovnakým spôsobom: buď všade zhora, alebo všade zdola..

Ekonomickejší spôsob pripojenia ochranného zariadenia k obvodu je, samozrejme, inštalácia jedného zariadenia v celom dome. Ale v tomto prípade, v prípade úniku prúdu v jednom bode v okruhu, RCD odpojí všetku energiu do budovy.

Oveľa pohodlnejšie, hoci drahšie, je ďalší spôsob, ako sú ističe zvyškového prúdu inštalované na samostatných vedeniach: pre spálňu, kuchyňu, kúpeľňu, škôlku atď. V prípade tejto schémy nezostane dom v prípade nehody na jednom z vedení..

Je pravda, že nie vždy je možné do rozvádzača nainštalovať viac ako jeden chránič RCD, a ak je dom a elektrické vedenie v ňom príliš staré, môže zariadenie spôsobiť problémy aj vo forme častých falošných výpadkov napájania..

Schéma zapojenia zariadenia na zvyškový prúd

Zásuvky so vstavaným RCD

Ak z nejakého dôvodu nechcete alebo nie je vhodné inštalovať stacionárne ochranné zariadenie, môžete zásuvky so zabudovanými RCD alebo vybaviť elektrické spotrebiče rovnakými zástrčkami. Navyše, úzke zásuvky môžu byť inštalované natrvalo namiesto starých alebo prilepené do existujúcich ako adaptér.

Schéma zapojenia zariadenia na zvyškový prúd

Zástrčka s integrovaným RCD

Je potrebné poznamenať, že úspora na úzkych zásuvkách a úzkych zástrčkách nebude úspešná: ich cena je takmer trikrát vyššia ako cena konvenčných RCD určených na pripojenie k distribučnej doske.

Chyby pri pripájaní RCD

Majiteľ domu často pri opravách alebo stavbe svojho bývania často spája ochranné vypínacie zariadenia rovnakým spôsobom. Nasledujúce schémy nesprávneho pripojenia ochranných zariadení k obvodu umožnia každému vyhnúť sa nepríjemným chybám, čím sa zvýši bezpečnosť napájania ich domu..

Typické chyby pri pripájaní RCD

Ak sú k napájaciemu obvodu pripojené dva RCD, ich neutrálne vodiče sú zmätené

 

Typické chyby pri pripájaní RCD

Foto do schémy 1

 

Typické chyby pri pripájaní RCD

Paralelné pripojenie neutrálnych vodičov RCD

 

Typické chyby pri pripájaní RCD

Foto do schémy 2

 

Typické chyby pri pripájaní RCD

Chyba pri pripájaní neutrálneho vodiča k zariadeniu

 

Typické chyby pri pripájaní RCD

Dodatočné pripojenie neutrálneho N a nezávislé PE uzemnenie vo vývode SV nie je platné

 

Typické chyby pri pripájaní RCD

Foto do schémy 4

Dôležité mať na pamäti!

Nie je dovolené inštalovať zariadenia UZO na vedenia zásobujúce požiar alebo iné poplachové systémy. Zvodiče prepätia alebo bleskoistky sa inštalujú v súkromných domoch pred RCD.

Pravidlá pre bezpečnú prevádzku elektrikárov

 • Inštalácia spínačov a elektrických spotrebičov v miestnostiach s vysokou vlhkosťou bez pripojenia RCD s citlivosťou 10 mA je spojená so závažným elektrickým prúdom až do smrti.
 • Z vlastnej iniciatívy nemôžete pripojiť neutrálny vodič z RCD k existujúcemu uzemneniu v dome: opätovné uzemnenie prívodných vedení je v kompetencii organizácie dodávajúcej energiu..
 • Neoprávnene uzemnený nulový vodič môže spôsobiť nehodu na prívodnom vedení: nedostatok kontaktu, prerušenie alebo vyhorenie neutrálneho vodiča, prekrývajúce sa drôty na vonkajšom vedení atď., Ktoré môžu spôsobiť požiar.
 • Pri vykonávaní elektroinštalácie, najmä v starých domoch, je potrebné vypnúť napájanie príslušného vedenia alebo je lepšie vypnúť hlavný istič bytového alebo domového obvodu.

S obrovským množstvom spotrebnej elektroniky, elektrických spotrebičov a počítačov v každom modernom dome sa kladie veľmi vysoké zaťaženie na elektrické siete, a preto je v nich nevyhnutná inštalácia ochranných vypínacích zariadení. Bez ohľadu na to, aké sú moderné ochranné zariadenia drahé, nestojí o to ich šetriť, pretože náklady na zariadenia a najmä cena ľudského života sú s týmito nevyhnutnými nákladmi nezmerateľné..

logo